Cihangir Mah. Reşit Paşa Cad. No.158 34310 Avcılar / İSTANBUL
0(212) 695-6227

HAKKIMIZDA

Av-Bel, Avcılar Belediyesi’nin bölgedeki kentsel dönüşümü hızlandırmak, projelerin doğru, eksiksiz, zamanında ve mülk sahibine en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kurulmuş bir iştirak şirketidir.

Kentsel dönüşüm, birden fazla bağımsız değişkenin etkilediği gerek teknik gerek hukuki gerekse sosyal olarak yönetilmesi gereken bir süreçtir. Belirli ölçülerde değişmez kuralları olsa da, ihtiyaca, mevcut imar şartlarına ve finansal duruma göre çeşitlendirilebilir. Bu da, vatandaş açısından birçok soruyu ve bu sorulara verilmesi muhtemel bir çok cevabı getirir.

Av-Bel, kentsel dönüşüm sürecindeki tüm soruları en doğru ve vatandaş açısından en avantajlı cevapları verir. Kentsel dönüşüm konusu her bölgede, her tipolojide aynı süreçleri gerektirir.

1. Hukuki Süreç
2. Analiz Süreci
3. Teknik Süreç
4. Finansal Süreç
5. Uzlaşma Süreci
6. Kontrol Süreci

Av-Bel, tüm bu evrelerde vatandaşın en avantajlı ve en gü-venli dönüşümü sağlayabilmesi için tüm bu aşamalarda en doğru cevapları verir, en avantajlı sonuçları işaret eder ve tüm sü-reci vatandaş adına yönetir.

1. Hukuki Süreç

Mevcut imar yönetmelikleri kapsamında ilgili parseldeki inşa edilebilir mevcut durumun tespiti yapılır. Hukuken tüm haklar göz önünde bulundurularak kentsel dönüşüm müdürlüğünden de onaylanacak projenin çıkması için tüm şartlar belirlenir. Av-Bel süreç ilerlerken; vatandaşa müteahhitle anlaşma sırasında, projenin sözleşme aşamasında, teknik şartnamenin uygunluğu ve/veya uygulanabilirliği konusunda, işaret edilen bu konuların hukuki olarak tespit ve takibinin yapılmasında, kira ödemelerinin takibinde, kentsel dönüşüm kredisinden faydalanılacaksa bu konunun takibinde, inşaatın sözleşme şartlarına uygunluğunun hukuki olarak değerlendirilmesinde yardımcı ve destek olur.

2. Analiz Süreci

Av-Bel, ilgili parselde veya adada tasarlanacak projenin gerek metrekare bazında gerekse kullanım kolaylığı açısından maksimize edilmesi için projenin tasarım aşamasından itibaren analiz sürecine dahil olur. Müteahhit firmaların vatandaşa en doğru analizi yaptıklarından emin olur, vatandaşa gerekli yönlendirmeleri yapar, nihai kararları müteahhit ve vatandaş verecek olsa bile, taraflar en doğru seçeneklerin ve bu seçeneklerin uygulanabilirliğinin farkında olur.

3. Teknik Süreç

Teknik süreç, kentsel dönüşümde hem çok seçenekli olması hem de uzmanlık gerektirmesi açısından vatandaşın en çok soru işaretinin bulunduğu ve bu soruların müteahhit tarafından verilen cevaplarının doğru olduğunu kontrol etmesi en zor olan süreçtir. Müteahhit açısından da, vatandaşa verilen cevapların en doğru seçenek olduğunun ispatı ve bu güven ilişkisinin inşası açısından zorlu bir süreç olmaktadır.

Kentsel dönüşüm süreci gerek mimari gerek mühendislik bilgisinin harmanlanmasını gerektiren bir süreçtir. Kısıtlı metrekarelerde bile çok seçenekli mimari alternatifler söz konusu olabilir. Av-Bel, bu mimari seçimlerin en uygun ve en avantajlı şekilde tasarlanması, bu tasarımın uygulama aşamasındaki zorluğunun değerlendirilmesi, maddi külfeti ve bu külfetin finansal çözümleri, ilgili çözümlerin mülkün değer artışına katkısı gibi oldukça önemli uzmanlık alanlarının harmanlanmasını sağlar.

4. Finansal Süreç

Av-Bel, gerçekleştirilecek projenin finansal sürecinin doğru yönetildiğinden emin olunmasını sağlar. Banka veya bankalarla imzalanan protokolün vatandaş tarafından en avantajlı şekilde kullanılmasını sağlamak, bu kredinin ödeme planı aşamasında kişiye özel esneklikte oluşturulması Av-Bel’in süreç içindeki hizmetlerinden biridir.

İnşaat aşamasındaki finansal sürecin yönetiminde de Av-Bel sürecin eksiksiz yönetildiğinden emin olunmasını, proje aşamalarındaki hakedişlerin doğru ve daha önce uzlaşılan zamanda ödenmesini sağlar.

5. Uzlaşma Süreci

Av-Bel kentsel dönüşüm sürecinde taraflar arasındaki bilgi alışverişinin en doğru şekilde yapılmasında danışmanlık eder. Av-Bel’in konusunda uzman ekibi, tarafların en doğru hatta bazen akla gelemeyebilecek cevapları bulmasında danışmanlık verir. Müteahhit ve vatandaş arasında süreç aşamasında teknik bilgilerin günlük kullanımdaki karşılıkları, hukuki hakların iki taraf için de en avantajlı şekilde kullanılması gibi konular bile önemli problemler yaratabilir. Av-Bel, bu gibi konularda da danışmanlık vererek sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesine aracılık eder.

6. Kontrol Süreci

Sürecin getirdiği tüm sorular cevaplanıp uzlaşı sağlandıktan sonraki son aşama, sözleşmedeki ve teknik şartnamedeki bütün maddelerin doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştiğini kontrol etmektir. Av-Bel, bu şartların yerine getirildiğini denetleyerek süreçle ilgili detaylara hakim olur. Vatandaş için konutların kendisine teslim edildiği son ana kadar sürecin takibini ve kontrolünü sağlar.